ทีมงานของเรา

Accout Execultive

ดูแลและบริหารความต้องการของลูกค้า

ประสานงานระหว่างองค์กร ลูกค้า และทีมงาน

ควบคุมและจัดการงบประมาณค่าใช้จ่าย

Creative

คิดและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ

วางโครงเรื่องและเขียนสคริปต์

ออกแบบการนำเสนอสื่อ

ดูแลเนื้อหาในสื่อออนไลน์

Director & Art Director

กำกับขั้นตอนการสร้างสื่อ

ควบคุมคุณภาพของการผลิต

กำหนดทิศทางและรูปแบบของสื่อ

ตรวจสอบความเรียบร้อยและภาพรวมของสื่อ

Editor & Camera man

บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ

สร้างสรรค์และตัดต่อวิดีโอ

ดูแลควบคุมกล้อง แสง เสียง และการสลับลำดับภาพ